Downloads

2020 – 2021 Projectplan Waterwet Dorp aan de Beek

2020 – 2021 Projectplan Waterwet Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind

De Kleine Beerze en het aangrenzende beekdal, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze, wordt over een lengte van ongeveer 6 km heringericht. Alle vergunningen worden gecoördineerd aangevraagd. De projectplannen zijn op 23 april door de provincie Noord-Brabant vastgesteld nadat het Bestuur van het Waterschap er al mee ingestemd had. De plannen liggen ter inzage.

De plannen beschrijven het brede pakket aan maatregelen dat het komende jaar in gebied gerealiseerd gaat worden. Het streven is om met de daadwerkelijke uitvoering in 2021 te starten en halverwege 2022 af te ronden.

Status: Van kracht

Meer informatie:

Dorp aan de Beek

Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind:

2018-2019 Landschapsvisie Dorp aan de Beek

2018-2019 Landschapsvisie Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind

Korte toelichting In 2018 en 2019 hebben de gebiedspartners van de Levende Beerze in samenwerking met de belanghebbenden en belangstellenden uit het gebied 2 landschapsvisies opgesteld voor het projectgebied. 1 visie voor het deelgebied ‘Dorp aan de Beek Vessem’ en 1 visie voor het deelgebied ‘Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind’.

Status: Gereed, visievorming voor het gebied.

Meer informatie: 

2013 Samenwerkingsovereenkomst Levende Beerze

Korte toelichting: Belangrijke opgaven zijn de realisatie van het Natuurnetwerk, beekherstel, verbetering van de landschappelijke kwaliteit, leefbaarheid en recreatieve ontsluiting.

De integrale gebiedsontwikkeling Levende Beerze is sinds 2013 in uitvoering. De planvorming en uitvoering is bestuurlijk vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Levende Beerze (maart 2013). Het uitvoeringsprogramma bij de samenwerkingsovereenkomst geeft uitwerking aan de drie gebiedsurgenties, te weten:

  1. Het realiseren van een robuust ecologisch raamwerk wat gericht is op herstel van watersysteem;
  2. Versterking leefbaarheid buitengebied;
  3. Versterking ruimtelijke kwaliteit Kempen en omgeving Brainport.

Onder leiding van het Huis van de Brabantse Kempen voeren de gemeente Oirschot, Eersel, waterschap de Dommel, Brabants Landschap en ZLTO projecten uit om de Beerze te laten leven, bruisen en werken.

Status: Van Kracht