Vrijwilligers meten waterpeilen

Afgelopen jaar zijn we gestart met watermetingen op ruim 20 extra meetpunten op de Landschotse Heide. Deze uitbreiding van het meetnet moet meer inzicht geven in de veranderingen van het oppervlaktewater in sloten en vennen. Het is dan ook een aanvulling op de grondwatermetingen die we al langer uitvoeren.

Regenwater, kwel en verdamping beïnvloeden de vennen op de Landschotse Heide. Hierdoor is er veel dynamiek op de oevers van de vennen. Deze komen ieder jaar onder water te staan of vallen voor een deel droog. Regenwater zorgt voor een zure waterkwaliteit, terwijl kwel zorgt voor buffering. Zeldzame planten zoals moerassmele, waterlobelia, witte waterranonkel en drijvende waterweegbree zijn afhankelijk van deze vensystemen. We willen dat planten en bijvoorbeeld insecten, kikkers en salamanders fijn kunnen leven. Hiervoor moeten we het watersysteem herstellen. Met de watermetingen verzamelen we kennis om de goede herstelmaatregelen te kunnen nemen.

Een team vrijwilligers voert de metingen uit. Dit gebeurt onder leiding van Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. Elke week lopen vrijwilligers de meetpunten na en schrijven zij op hoe hoog het waterpeil is. Vooral direct na regen is het interessant om te weten wat dit doet met het oppervlaktewater in de vennen en sloten in de directe omgeving. De eerste resultaten verwachten we begin volgend jaar.