Project Landschotse Heide gestart

De omgeving van de Landschotse Heide is nog niet klaar voor de toekomst. We krijgen steeds vaker te maken met watertekorten én wateroverlast. Hierdoor kan schade aan landbouw en natuur ontstaan. Dit vraagt om een verandering in functie en gebruik van het water- en bodemsysteem. De bestuurders die gaan over project ‘Levende Beerze’ hebben opdracht gegeven om een gebiedsvisie voor de Landschotse Heide (en omgeving) op te stellen. In deze visie staan vier perspectieven voor de Landschotse Heide centraal:

  1. Vitaal landschap en natuur
  2. Economisch perspectief: landbouw, recreatie en bedrijven
  3. Sociaal verbonden: wonen en leven
  4. Water en bodem sturend

Startbijeenkomst

Om tot een gebiedsvisie te komen is de samenwerking met de omgeving van belang. We maken samen een beeld voor 2050 waar we naar toe kunnen groeien. Tijdens het proces willen wij steeds met u in gesprek gaan. Op 22 juni 2023 hebben we een startbijeenkomst georganiseerd voor ongeveer honderd geïnteresseerden uit de omgeving. Tijdens deze startbijeenkomst kond men vragen stellen en opmerkingen geven. Met de wensen van de omgeving heeft bureau Aequator de begrenzing van het gebied al aangepast. Wat tijdens deze startbijeenkomst nog meer aan bod is gekomen kunt u teruglezen op www.levendebeerze.nl/landschotse-heide/ .

Gesprek met de omgeving

Begin juli zijn wij begonnen met het inplannen en uitvoeren van keukentafelgesprekken met personen die belang hebben in het gebied. Daarnaast plant Aequator gesprekken in met organisaties en bewoners die dit hebben aangevraagd. Terwijl zij deze gesprekken voeren, werkt het deskundigenteam aan een (hydrologische) gebiedsanalyse voor onttrekkingen, neerslag en afvoer in de situatie zoals deze nu is. Planning is om de resultaten van deze gesprekken en de eerste gebiedsanalyse terug te koppelen.

Wat kunt u doen?

Tijdens het gehele proces vinden er verschillende momenten plaats waarbij wij uw kennis en belangen graag willen horen. Dit willen we ophalen via 1 op 1 en groepsgesprekken organiseren. Wilt u na het lezen van deze nieuwsbrief graag een gesprek? Of komen naar een bijeenkomst? En heeft u zich nog niet aangemeld? Dan kunt u een e-mail sturen naar landschotseheide@brabant.nl.

De volgende generatie(s)

De huidige bewoners en ondernemers in de omgeving van de Landschotse Heide zijn belangrijk om mee te nemen in het proces. Maar we willen ook weten hoe de (mogelijk) toekomstige bewoners en ondernemers de toekomst van de Landschotse Heide en omgeving zien. Zij wonen, ondernemen en leven in 2050 in het gebied van de Landschotse Heide.

Heeft u ideeën over hoe we deze groepen kunnen meenemen? Dan horen wij dit graag! Ook als uw eigen (klein)kinderen, klas of vereniging hier mogelijk bij kan helpen, kunt u contact met ons opnemen. Dan kan door het sturen van een e-mail naar landschotseheide@brabant.nl.