Meer bomen bij Dorp aan de Beek Vessem!

Gemengd bos heeft een belangrijke functie voor onder andere broedvogels en vleermuizen. Het zorgt voor koelte, beschutting en geeft mogelijkheden om te foerageren. Voor soorten als grote lijster, wielewaal en zwarte specht zijn loofbossen zelfs essentieel voor hun bestaan. Bos heeft bovendien een belangrijke functie in bescherming van bodems tegen erosie en heeft door haar structuur een positieve invloed op een regelmatige watervoorziening. Tenslotte is bos een belangrijke opslagplaats voor koolstof wat een positieve invloed op de mondiale klimaatverandering.

Vanwege al deze redenen wil de Provincie Noord-Brabant meer nieuw bos aanplanten. In de nieuwe bossen-strategie is vastgelegd dat vóór 2030 13.000 ha nieuw bos wordt aangelegd. Dit komt neer op 50 tot 65 miljoen bomen! Dit zal deels ook binnen bestaande natuurgebieden gebeuren. Op basis van deze ambitie is gekeken waar bos in het beekdal een toegevoegde waarde kan hebben.

Het beekdal van de Kleine Beerze bestond enkele eeuwen geleden uit een afwisseling van hooilandjes, houtwallen, moeras, hakhoutbosjes en broekbos. Binnen het project Levende Beerze wordt dit cultuurlandschap grotendeels hersteld. Achter de recent gerealiseerde vleermuizenkelder met zwaluwwand bij deelproject ‘Dorpen aan de Beek’ wordt door Brabants Landschap 1,1 hectare nieuw bos aangeplant. Het plantgoed bestaat met name uit zwarte populier, afgewisseld met groepjes struikvormers, waaronder sporkehout, lijsterbes en hazelaar.

Met dit nieuwe bos ontstaat een beter leefgebied voor de vleermuizen specifiek en voor vogels in het algemeen. Veder komt er een mooie aansluiting op de ecologische verbinding aan de Ellenbroek die recent door de gemeente Eersel is aangelegd en krijgt de beek meer schaduw wat goed is voor de waterkwaliteit. Een win-win situatie voor de vleermuis, de Kleine Beerze en de aantrekkelijkheid van het gebied!