Herbegrenzing natuurnetwerk in het dal van de Kleine Beerze

De provincie heeft het Ontwerp besluit Natuurbeheerplan 2022 voor de wijziging van het natuurnetwerk vastgesteld.

De gemeente Eersel en waterschap de Dommel hebben (namens de uitvoeringscommissie gebiedsontwikkeling Levende Beerze) GS verzocht om 22,69 ha toe te voegen aan het natuurnetwerk (NNB) nabij de Kleine Beerze. Met deze uitbreiding wordt inzichtelijk welke percelen in de afgelopen periode beschikbaar zijn gekomen voor de natuurontwikkeling in het gebied. Dit verzoek (fase 2A) betreft een nadere uitwerking van het uitbreidingsvoorstel voor het natuurnetwerk in het dal van de Kleine Beerze wat in 2019 door de Uitvoeringscommissie is opgesteld.

Het wijzigingsbesluit ten aan zien van de gronden nabij de Kleine Beerze is opgenomen in art. 1.9 (gerangschikt onder gemeente Eersel, Kleine Beerze) van het Ontwerp besluit.

Inspraak
Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ligt met ingang van 11 mei tot en met 21 juni, gedurende 6 weken ter visie. Het is op internet te raadplegen via www.brabant.nl/natuurbeheerplan  of www.brabant.nl/dossiers.
Het corresponderende besluit in het kader van de Interim omgevingsverordening is te vinden onder www.brabant.nl/IOVkaartaanpassingen

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of via de mail een zienswijze voor het Natuurbeheerplan 2022 indienen bij de Provincie Noord-Brabant.