Bestemmingsplan voor Meerven 6-6a te Vessem ter inzage

Eind 2020/ begin 2021 is in het kader van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze de oude boerderij, bestaande uit 2 bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen, aan de Meerven 6-6a gesloopt. De boerderij stond aan het eind van het buurtschap Meerven op de overgang naar het beekdal van de Kleine Beerze. Met de herziening van het bestemmingsplan kunnen op termijn de 2 woningen worden herbouwd binnen het oorspronkelijke bouwvlak. Dit kan zodra de directe omgeving van deze locatie voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. De toekomstige woningen worden ingepast binnen het beekdallandschap van de Kleine Beerze . De stedenbouwkundige randvoorwaarden passen binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk (beeld)kwaliteitsplan.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingplan Buitengebied, herziening Meerven 6-6a te Vessem ligt met ingang van 16 december 2021 tot 27 januari 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Eersel. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBmeerven60083-ONTW.

Wilt u zienswijze hierover kenbaar maken?
Binnen genoemde termijn kan eenieder schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met Anouk Meulenbroeks, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300.