Landschotse Heide

In het gebied tussen de Kleine en Grote Beerze komt wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie samen. Dit gebied, waarin Landschotse Heide ligt, verdroogt. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met piekbuien. De weersextremen nemen toe. Velen hebben al stappen gezet om gebied meer toekomstbestendiger te maken. Dit is tot nu toe onvoldoende gebleken. Herstel van het bodem- en watersysteem is nodig voor een gezonde omgeving om in te leven. Maar ook voor gezonde natuur én een toekomst voor duurzame landbouw. Daarvoor is samenwerking nodig. Met iedereen die invloed heeft op de omgeving en waarvoor de kwaliteit van de bodem en water belangrijk is. Dit kost tijd. Dus we moeten extra stappen zetten om het unieke van het gebied (kleinschaligheid, gastvrijheid en trots) te behouden. We maken samen een beeld voor 2050 waar we naar toe kunnen groeien.  Daarbij proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met ieders situatie en belang. Daarom nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan. Wij bieden u onze kennis en maximale ondersteuning. U bepaalt zelf het tempo en de maatregelen om de gezamenlijke doelen te bepalen. Maar het gezamenlijke beeld bepaalt wél de tussentijdse mijlpalen en uiteindelijk het eindpunt.  Daarom nodigen wij u uit om samen het beeld te schetsen. Nu aan de slag voor een gezonde en kansrijke toekomst voor de volgende generaties!

Wilt u meedenken of op de hoogte gehouden worden van het proces of zich aanmelden voor een bijeenkomst? Dat kan via dit formulier.

GGA Kempenland-West

Het projectgebied van de Landschotse Heide maakt deel uit van een groter gebied. Ook daarin werken we met verschillende partners samen. Zo ook aan de GebiedsGerichte Aanpak Kempenland-West (GGA KW). Het project en GGA KW hebben veel overeenkomsten. Maar de GGA KW kijkt breder. Zo werken we in de GGA KW ook aan bijvoorbeeld de landbouwtransitie, het verminderen van stikstof, de biodiversiteit, de energietransitie en de woningbouwopgaven. Én kijken we hoe we op een andere manier kunnen omgaan met de ruimte waarbij bodem en water sturend zijn. In de aanpak en dagelijkse praktijk wisselen we steeds informatie uit en stemmen we af tussen beide teams.

Op 22 juni jl was de startbijeenkomst van Landschotse Heide bij de cultuurboerderij in Middelbeers. Marcel Brands en Marco Arts gaven deze avond een presentatie.

Bijeenkomst van 22 juni 2023

Vragen en antwoorden

Algemeen

Dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het herstel van het bodem en watersysteem. Dit moeten we samen oppakken.

Daarin staan beelden vanuit de vier perspectieven en deelgebieden. In het projectplan staan straks de maatregelen voor uitvoering.

We gaan monitoren. We zijn in 2024 nog niet klaar. We werken naar 2050 toe in stappen. Dat betekent dat na het ondertekenen van een gebiedsakkoord in 2024 iedere 6 jaar gaan herijken. Dan kijken we of we moeten bijstellen. Het monitoren kan daarbij doorlopen.

Landelijk is er beleid en geld om plannen uit te werken. We hebben een plan nodig om binnen bepaalde kaders budget aan te vragen.

Onze opdracht is om een visie op te stellen en een projectplan. De visie stellen we op, op basis van de vier perspectieven.

Dit gebeurt in iedere stap, omdat we regelmatig afstemmen.

We maken een stappenplan en kijken naar maatregelen die je in ieder geval kunt nemen en nodig zijn voor systeemherstel. Via hydrologische modellen en kennis uit het gebied bepalen we samen wat genoeg is. We krijgen ook ondersteuning van een deskundigenteam (ecologen en hydrologen) en het ondersteuningsloket van provincie Noord-Brabant.

Het landschap en klimaat veranderen. Het probleem is momenteel groot voor zowel natuur als water (de laatste weken laten dit weer zien). Duidelijk is dat we door klimaatverandering te maken hebben veranderingen zoals met hittestress, droogte en wateroverlast. Als we niks doen worden deze problemen alleen maar groter.

Deze vraag ligt in het verlengde van de ‘referentie-vraag’. We gaan in kaart brengen wat de huidige situatie is. Tegelijk kijken we terug om lessen te trekken om na te gaan hoe de huidige situatie is ontstaan.

Goede suggestie. We gaan nadenken over hoe jeugd, scholen, en jongeren kunnen betrekken.
Tip: jongste jeugd kun je ook meenemen via tellingen citizen science.

Start en gebied

Dit is nog niet vastgelegd. Dat punt bepalen we met z’n allen binnen de kaders/randvoorwaarden die we hebben meegekregen.

We gaan samen het veld in om te zien waar we op uit komen. We kunnen niet alles weten en meten en hebben dus te maken met onzekerheden. Het kan ook gaan op een logische aanname. Belangrijk is dat we het daarover eens zijn.We spreken over metingen, waarnemingen en het monitoren. Bij ‘feiten’ voeren we een gesprek met elkaar over “wat vinden we ervan en wat gaan we er mee doen?”.

Zie sheet 12 in de presentatie.

Bij het landgoed is er altijd water als het bij de rest droog is en er zijn ook onttrekkingen in het dorp. Misschien moeten we het gebied inderdaad groter maken.

We kijken ook binnen Kempenland-West wat nodig is om een gezond bodem en watersysteem te ontwikkelen. Er zijn namelijk verschillende Natura 2000 deelgebieden. We kijken naar onderlinge verbindingen. We willen de energie en lokale kennis van de bewoners benutten, daarom is het opgeknipt in deelgebieden.

Landschap

We gaan de historische situatie NIET terugbrengen, maar we willen leren van het verleden en kijken daarom wel terug.

Ja, vanuit de provincie wordt er veel kennis gedeeld. Ieder gebied heeft echter zijn eigen kenmerken. We kunnen niet zo maar de oplossingsrichtingen overnemen. Daar moeten we goed naar kijken. Maar er is ook een platform voor om die kennis te delen.

Watergerelateerde vragen

Zie sheet 9 in de presentatie.

Ja, het waterschap doet heel veel metingen. We willen samen kijken of er meer metingen nodig zijn. Via de website maken we de metingen openbaar.

Dit willen we verder in beeld brengen. Maar we willen deze vraag ook oppakken voor de particuliere en industriële onttrekkingen en die van Brabant Water.

De resultaten zijn ons nog niet duidelijk. We gaan dit na.

Ook afkoppelen van regenpijpen kan veel uitmaken.
Als dit relevant is moeten we ook dit meenemen. Eens, iedereen kan een steentje bijdragen!

Dit is een terechte zorg. We kijken in het systeemherstel naar beiden: droogte én wateroverlast. We moeten hiervoor het watersysteem anders inrichten. Maar we moeten ook accepteren dat we wellicht niet alles kunnen oplossen… Er zal altijd een bui komen die voor overlast zal zorgen.

Ja, dit is wat we allemaal kunnen zelf doen, het gaat om maatregelen die de lange termijn effect hebben. Iedereen moet kunnen aansluiten. Het zou gewoon moeten zijn om regenwater op te vangen.

Ja, het waterschap kijkt daar al naar en geeft advies waar wel en waar niet woningen gebouwd kunnen worden. Wonen is onderdeel van één van de vier perspectieven.

We hebben een nat voorjaar gehad. We willen samen kijken wat een logische aanname/relatie is, hoe de verhouding ondiep/diep grondwater is.

Als het een goede maatregel is en nodig is nemen we het mee in de maatregelen opties. We moeten dan een keuze maken welke maatregelen de voorkeur hebben vanuit verschillende perspectieven.

Nee, dit gaat over het gehele gebied. Denk ook het stedelijke gebied, aan kleine tuintjes waar men maatregelen kan nemen (tegel eruit, plantje erin).

Participatie

Alle eigenaren hebben een brief ontvangen. Alleen de pachters niet, omdat we die nog niet goed in beeld hebben. Brabants Landschap werkt ook mee aan het project en zit ook in de uitvoeringscommissie en projectgroep.

Jazeker! De focus ligt met name in het rode gebied (zie sheet 12 in de presentatie).

We bedoelen hiermee dat we met betrokken mensen in gesprek gaan in een gezamenlijke sessie en daarbij ook kaarten op tafel leggen.

Provincie Noord-Brabant, gemeenten Oirschot, Eersel en Bladel, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap, ZLTO en Landcoöperatie.  Op 6 juli 2023 vergaderen zij om te kijken of zij ook aanspreekpunt blijven voor Kempenland-West.

Voorstel: geef burgers een stem in de uitvoeringscommissie! Hoe? Bv via een buurtvereniging of dorpsraden.

De bestuurders maken de keuzes vanuit hun achterban en vanuit hun rol in de uitvoeringscommissie Levende Beerze.

Nee, omdat dit regels zijn vanuit de Europese wetgeving. Of dat zo blijft tot 2050 is niet duidelijk.

Huidige natuurdoeltypen en habitatrichtlijnen vanuit N2000 zijn dus wel uitgangspunt.

Meer informatie

Via www.levendebeerze.nl

Daar vindt u een apart gedeelte voor Landschotse Heide in het menu.

Die kunt u stellen door een e-mail te sturen naar landschotseheide@brabant.nl