Gebiedsontwikkeling
De Levende Beerze

Levende Beerze leeft, bruist en werkt

Wie woont in de Brabantse Kempen, is een geluksvogel. Je vindt er rust en ruimte, gezellige en actieve dorpen én natuur om de hoek. Met werkgelegenheid in de Brainport-regio en ondernemers die in de Kempen hun brood verdienen. Dat wil de generatie na ons ook: een gezonde omgeving waar het goed wonen, leven en werken is. Dat gaat niet vanzelf. Onder de naam ‘Levende Beerze leeft, bruist en werkt’, krijgt het gebied rond de Kleine Beerze daarom de komende jaren extra aandacht in diverse plannen.

Plannen van Vessem tot Oostelbeers

Zo wordt de Kleine Beerze van Vessem tot Oostelbeers aangepakt, zodat de beek natuurlijker gaat stromen en de waterkwaliteit verbetert. In Vessem zijn er plannen voor het ‘Dorp aan de beek’, waarin wonen vlakbij de Beerze centraal staat.  Verder worden de wateromstandigheden in de natuurgebieden Landschotse Heide, Spekdonken en Molenbroek verbeterd. Dat is niet alleen goed voor het behoud en herstel van water en natuur maar het is hier ook goed boeren en er is oog voor recreatie. Zo genieten veel mensen in hun vrije tijd van een fietstocht of ontspannende wandeling in dit afwisselende landschap. Ook toeristen en dagjesmensen hebben de kracht van de Brabantse Kempen ontdekt, wat weer goed is voor de lokale economie.

Kleine Beerze is rode draad

Samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en organisaties stellen we de verschillende deelplannen op en voeren we ze uit. Rode draad is de (Kleine) Beerze. De bedoeling is een Beerzedal achter te laten, waar ook de volgende generatie trots op kan zijn.

Samenwerkende partijen

De gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie, Brabants Landschap en de ZLTO sloten in 2013 een overeenkomst om samen de gebiedsontwikkeling rond de Kleine Beerze aan te pakken. Inmiddels is de Landcooperatie Dal van de Kleine Beerze ook betrokken bij deze gebiedsontwikkeling.

Het gebied: De Levende Beerze

Klik op een locatie in de kaart voor meer informatie

1

Klik om project uit te klappen

2

Klik om project uit te klappen

3

Klik om project uit te klappen

4

Klik om project uit te klappen

5

Klik om project uit te klappen

6

Klik om project uit te klappen

7

Klik om project uit te klappen

8

Klik om project uit te klappen

9

Klik om project uit te klappen

10

Klik om project uit te klappen

11

Klik om project uit te klappen

12

Klik om project uit te klappen

13

Klik om project uit te klappen

14

Klik om project uit te klappen

15

Klik om project uit te klappen

16

Klik om project uit te klappen

17

Klik om project uit te klappen

18

Klik om project uit te klappen

19

Klik om project uit te klappen

20

Ga naar pagina over kunstobject

21

Ga naar pagina over kunstobject

22

Ga naar pagina over kunstobject

23

Ga naar pagina over kunstobject

24

Ga naar pagina over kunstobject

Dorp aan de Beek

Dorp aan de Beek beoogt de relatie tussen dorp en beek te herstellen. De wijze van inrichting van deze zone draagt bij aan versterking van het landschap en het oorspronkelijke beekdal. Het beekdal wordt klimaatbestendig ingericht en de Kleine Beerze gaat weer meanderen in een natuurlijk beekdal. Hooilandjes, boomgaarden, singels, heggen en paden maken het gebied niet alleen aantrekkelijker maar zorgen ook voor meer gebruiksmogelijkheden.

Stand van zaken

Het integraal gebiedsproces, waarin de inwoners uit het gebied een belangrijke bijdrage hebben geleverd, heeft inmiddels voor dit project een prachtig ontwerp opgeleverd.

De laatste gesprekken over de grondverwerving vinden nu plaats. Het jaar 2019 staat in het teken van de voorbereiding van de herinrichting en in 2020 gaan we over tot de uitvoering ervan.

Bekijk het ontwerp hier.

Planning 

Er komt weer communicatie in 2020 wanneer we tot uitvoering overgaan. 

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Theo Hendriks via telefoonnummer (0497) 531 300, t.hendriks@eersel.nl

Oude Toren Oostelbeers

Het beleefbaar maken van erfgoed is een belangrijk speerpunt in de Erfgoednota van de gemeente Oirschot. Wij hechten veel waarde aan het behoud en versterking van ons cultureel erfgoed. Het erfgoed moet niet alleen zichtbaar en herkenbaar zijn, maar moet ook beleefbaar zijn! De ontwikkeling van de Oude Toren is een concrete uitwerking van onze visie; binnen dit project verbinden we de thema’s monumentaal, ondernemen en groen, en zorgen we ervoor dat de toren weer onderdeel wordt van de samenleving.

Voor de Oude Toren is een belevingsconcept opgesteld waarin de ontwikkeling van de Oude Toren en het omliggende terrein vanuit een drietal thema’s wordt benaderd: religieus erfgoed, militair erfgoed en het cultuurlandschap. Op deze manier wordt niet alleen de Oude Toren zichtbaar en beleefbaar, maar ook wordt het erfgoed en het landschap in de wijde omgeving van de Oude Toren meegenomen

Stand van zaken

In de periode april – november 2018 is uitvoering gegeven aan het uitwerken van het belevingsconcept voor de Oude Toren. Hiervoor zijn onder andere de volgende stappen gezet:

 • Besprekingen tussen gemeente, studio Marco Vermeulen (ontwerper) en Bruns BV (ontwikkelaar).
 • Technische uitwerking door BTL Planadvies voor aanleggen halfverhard fietspad, herinrichting terrein, flora- en faunaonderzoek en renovatie van de Oude Toren.
 • Overleg met  Stichting Vrienden van de Oude Toren over het beheer van de toren en het terrein.
 • Actualisatie flora- en faunaonderzoek
 • Voorbereidende werkzaamheden voor onderhoud aan de Oude Toren

Planning 

 •  1e kwartaal 2019: uitwerken gebruiksvisie Oude Toren met betrokken partijen.
 • 1e kwartaal 2019: besluit college over de uitwerking van het belevingsconcept en de begroting van het project (inclusief informeren gemeenteraad hierover).
 • 1e kwartaal 2019: informatievond over belevingsconcept voor de stakeholders en de gemeenschap van Oostelbeers.
 • 2e kwartaal 2019: aanvraag vergunningen
 • 3e en 4e kwartaal 2019: realisatie

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Rob Voets  via telefoonnummer (0499) 583 333 , e-mail r.voets@oirschot.nl

Realisatie van fiets- en rolstoelpad in natuurgebied de Landschotse Heide

Project is in de zomer van 2014 gerealiseerd in samenwerking met Brabants Landschap, gemeente Oirschot en Eersel en Waterschap de Dommel. In totaal is er 5 km nieuw pad aangelegd en loopt vanaf de bebouwde kom Middelbeers, via het Wit Hollandven naar Stroomkesberg in Vessem.

Door het project is de recreatieve potentie van het natuurgebied vergroot, en is het aangrenzende speelbos de Konijnenberg makkelijk te bereiken.

Stand van zaken

Project is afgerond in zomer van 2014.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Rob Voets via telefoonnummer (0499) 583 333 , e-mail r.voets@oirschot.nl

Realisatie van speelbos ‘De Konijnenberg’ op de Landschotse Heide 

In de zomer van 2012 is speelbos ‘De Konijnenberg’ opgeleverd in samenwerking met lokale basisscholen, Bosgroep Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant.

Speelbos De Konijnenberg is een spannend bos met veel avontuurlijke en natuurlijke speelplekken. In het speelbos kunnen kinderen verstoppertje spelen, klimmen, over bruggetjes klauteren, hutten bouwen en nog meer avontuur beleven. Zij kunnen er ook de natuur ontdekken, zoals mierenhopen, konijnenburchten, eekhoornnesten, insectenhotels en nog veel meer geheimen van het bos.

Stand van zaken

Project is afgerond in zomer van 2012.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Rob Voets via telefoonnummer (0499) 583 333 , e-mail r.voets@oirschot.nl

Realisatie van een uitkijktoren op de landschotse heide

In de zomer van 2014 is aan het Wit Hollandven op de Landschotse Heide een uitkijktoren gerealiseerd met informatiepaneel over de aanwezige natuurwaarden. Realisatie heeft plaats gevonden in samenwerking met Brabants Landschap en provincie Noord-Brabant. De uitkijktoren ligt aan het gerealiseerde fiets- rolstoelpad.

Stand van zaken

Project is afgerond in zomer van 2014.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Rob Voets via telefoonnummer (0499) 583 333 , e-mail r.voets@oirschot.nl

Landschotse heide project vernatting en verdroging

De natuur op de Landschotse heide heeft last van verdroging: Een groot deel van het jaar is er onvoldoende grondwater. Hierdoor dreigt natuur te verdwijnen, die hier van oudsher voorkomt.

Langs de bosrand kreeg het Berkven zijn originele grootte terug en is meer ruimte gemaakt voor heidegroei. Door het vroegere weiland loopt nu een ondiepe, slingerende watergeul. Het water kan nu beter in de bodem trekken en dat is goed voor de grondwaterstand. Slootwater uit omliggend landbouwgebied wordt opgepompt naar de geul. Zo houden de boeren voldoende waterafvoer van hun land.

Vanaf het fietspad en wandelpad is de ontwikkeling van het gebied goed te zien.

Stand van zaken

Project is afgerond in maart 2017.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Eric Schellekens van Waterschap De Dommel via telefoonnummer 0411 618 332, e-mail eschellekens@dommel.nl

Landschapselementen

Overheden hebben op verschillende plaatsen gronden in bezit. Deze gronden worden voor een klein deel ingezet om de fijnmazige Kempische landschapsstructuren te herstellen. Het herstel van deze structuren bestaat uit de realisatie van houtwallen met een wandelpad. Al gerealiseerd is Dorpspark Vessem; een aantrekkelijke wandelverbinding tussen het hart van het dorp tot Spekdonken.

Bekijk het ontwerp hier.

Stand van zaken

 • In fase 1 (omgeving Donk) zijn landschapselementen aangelegd.
 • Voor fase 2 (omgeving Stroomkesberg) heeft de Landcoöperatie in overleg met de gemeente Eersel een gebiedsproces doorlopen waaruit een ontwerp is voortgekomen. Het ontwerp willen we in 2019 realiseren.
 • In 2019 wordt onderzocht of er een fase 3 wordt opgestart.

Planning

In september 2019 communiceren we naar verwachting over de realisatie.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Edwarn de Walle via telefoonnummer (0497) 531 300, e.dewalle@eersel.nl

Gebiedsontwikkeling Donk

De omgeving rondom de Donk verandert, waardoor nieuwe functies als wonen en recreatie een oplossing kunnen zijn om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te faciliteren. Een integraal gebiedsproces waarin kansen en belangen worden afgewogen moeten nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.

Stand van zaken

Eind november starten we een gebiedsproces op om alle belangen in kaart te brengen over de ontwikkelingen rondom de Donk.

Planning

Zie hierboven: Eind november starten we een gebiedsproces op om alle belangen in kaart te brengen over de ontwikkelingen rondom de Donk. Hieraan is communicatie gekoppeld.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Theo Hendriks via telefoonnummer (0497) 531 300, t.hendriks@eersel.nl

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze – eerste perceel

Eerste perceel dat aangekocht is (in 2018) door Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze bij de Provincie Brabant. De Landcoöperatie is opgericht om samen met boeren (pachters van het land) en burgers uit het dal te werken aan een toekomstbestendig leefgebied. Met oog voor betere bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit en de zorg voor een duurzame, prettige leefomgeving. Lees verder op www.dalvandekleinebeerze.nl.

Stand van zaken

Het perceel is aangekocht in het najaar van 2018 en geldt als mijlpaal voor de Landcoöperatie. De Landcoöperatie streeft naar het aankopen van meer percelen in het gebied. De percelen die de Landcoöperatie op het oog heeft, zijn momenteel eigendom van de Provincie Brabant.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Riky de Veth, persvoorlichter, via info@dalvandekleinebeerze.nl

Beekherstel Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers

De Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem wordt de komende jaren in delen aangepakt. Vanaf sportpark De Klep in Middelbeers tot aan Vessem zal over circa 6 km lengte de nu rechte loop een meer natuurlijke, kronkelende beek worden. Verder is het in de natuurgebiedjes Spekdonken en Molenbroek te droog en wordt de grondwaterstand verbeterd. Molenbroek is in beeld als overstromingsvlakte zodat het bij extreme regenval als extra tijdelijke wateropvang kan dienen. Met het oog op klimaatverandering en weersextremen geven we het water hier meer ruimte. Dat helpt mee om elders wateroverlast te voorkomen.

 

Lees meer op dommel.nl

Stand van zaken

De uitvoering van dit project pakken we in delen aan, in overleg en samen met grondeigenaren en omwonenden. En in nauwe samenwerking met de gebiedspartners van de Levende Beerze. Waterschap De Dommel is de trekker van deze waterprojecten.

Planning

De voorbereiding loopt al een aantal jaren. Er zijn regelmatig gesprekken met grondeigenaren in dit projectgebied. In 2019 en 2020 zijn  bijeenkomsten in het gebied georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft. In het najaar van 2020 valt het definitief besluit over het plan. De bedoeling is in 2021 te starten met de uitvoering.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Eric Schellekens van Waterschap De Dommel via telefoonnummer 0411 618 332, e-mail eschellekens@dommel.nl

Beleef de Kempen

‘Beleef de Kempen’ koppelt economie en beleving in een netwerk aan elkaar. Met dit project investeren we in verbindingen tussen cultuurhistorie en landschap. Dit kan door het realiseren van nieuwe (wandel)routes, Land Art (kunst in het landschap) en het zichtbaar maken van cultuurhistorische objecten in het landschap, dorpen en buurtschappen. Alles is gericht om het landschap een verhaal te laten doen met als doel recreatie en toerisme in het gebied een impuls te geven. Naast recreatie en toerisme draagt cultuur en cultuurhistorie bij aan een (lokaal) bewustwordingsproces. Nieuwe recreatieve initiatieven worden zo veel mogelijk gefaciliteerd.

Stand van zaken

Het is een permanent proces. Nieuwe recreatieve initiatieven worden zo veel mogelijk gefaciliteerd en meegenomen in de totale gebiedsontwikkeling.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Theo Hendriks via telefoonnummer (0497) 531 300, t.hendriks@eersel.nl

Dorpsmoestuin Vessem

De dorpsmoestuin als onderdeel van het project Dorp aan de Beek is een initiatief van de werkgroep ‘Dorpsmoestuin Vessem’. Samen met de werkgroep legt de gemeente Eersel de dorpsmoestuin aan onder begeleiding van een ‘voedselbos-architect’. De dorpsmoestuin bestaat uit een voedselbos en natuurakkers waarop voedsel wordt geproduceerd op basis van het principe van de permacultuur. In de  dorpsmoestuin wordt geen gebruik gemaakt van drijf- of kunstmest en chemische middelen. Het gebied staat in balans met natuur, bodem en water en maakt recreatief medegebruik mogelijk.

Bekijk het ontwerp hier.

Stand van zaken

Het ontwerp wordt momenteel voorbereid zodat na september 2019 het gebied ingericht kan worden. Parallel daaraan richten we een stichting Dorpsmoestuin Vessem op.

Planning

Communicatie volgt wanneer de fase van inrichting is aangebroken.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Theo Hendriks via telefoonnummer (0497) 531 300, t.hendriks@eersel.nl

Lanen door de Kempen

Dit project verbindt  wegen in het landschap met laanbeplanting. Dit verhoogt niet alleen de relatie tussen landschap en infrastructuur, maar het maakt de bezoekers van de Kempen ook bewust dat zij zich bevinden in een fijnmazig landschap. Daarnaast  verhogen lanen de recreatieve en ecologische waarde van het gebied. Gronden waarop de lanen worden aangelegd zijn vaak in eigendom van de overheid. Het project loopt tot 2021.

Stand van zaken

Inmiddels zijn er circa 500 laanbomen aangeplant en de komende jaren komen er in verschillende fasen nog meer bomen bij.

Planning

We communiceren telkens als er nieuwe bomen worden ingeplant of wanneer er sprake is van inboet (dode bomen vervangen).

Eerstvolgende momenten:

 • Inboet, december 2018
 • Het planten van circa 200 bomen, december 2018

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Edwarn de Walle via telefoonnummer (0497) 531 300, e.dewalle@eersel.nl

Ecologische verbindingszones Ellenbroek en Meerven

In het gebied zijn drie ecologische verbindingszones (EVZ’s) gepland: Ellenbroek, Meerven en Lantie. De ecologische verbindingszones bestaan uit een natuurstrook van circa 25 meter breed die natuurgebieden met elkaar verbindt. Waar mogelijk proberen we de natuurstroken te combineren met ‘Ondernemend Natuurnetwerk’. Ondernemend Natuurnetwerk is grond die onder voorwaarden landbouwkundig kan worden gebruik maar tegelijkertijd ook natuurwaarden heeft.

Stand van zaken

EVZ Ellenbroek:

Het grondwerk is gereed (fase 1). In september 2019 starten we met de inplant (fase 2).

EVZ Meerven:

Eind dit jaar is het uitvoeringsplan gereed. In september 2019 starten we naar verwachting met de realisatie.

Planning

Communicatie volgt in 2019 wanneer we beginnen met de inplant.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Edwarn de Walle via telefoonnummer (0497) 531 300, dewalle@eersel.nl

Beekherstel Kleine Beerze Middelbeers – Landgoed Baest

Ruim 1 kilometer ‘beekdal herstel’ van de Kleine Beerze tussen Middelbeers en Landgoed Baest. De voorheen rechte Kleine Beerze slingert er weer door het landschap. Daardoor neemt de stroomsnelheid van het water toe wat goed is voor planten en dieren in en langs het water. Langs de randen zijn bomen en struiken aangeplant en onder de weg werden twee faunapassages gemaakt. Twee nieuwe poelen vergroten het leefgebied van amfibieën. Deze natuurlijke strook langs de Kleine Beerze vormt zo een ecologische verbinding (EVZ) tussen natuurgebieden. De EVZ is 1 hectare groot.

Locatie: Neereindseweg en Baesterdijk (Oost- West- en Middelbeers)

Dit plan is door gemeente Oirschot en Waterschap De Dommel uitgevoerd samen met Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en particuliere grondeigenaren.

Stand van zaken

Dit project is afgerond in maart 2016.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Rob Voets via telefoonnummer (0499) 583 333, e-mail r.voets@oirschot.nl of bij Eric Schellekens, via telefoon (0411) 618 332, e-mail eschellekens@dommel.nl

Impressie

Bekijk het prachtige gebied van de Levende Beerze